Algemene voorwaarden Baby Favorieten

Beneden vind je onze algemene voorwaarden. Mocht je hier vragen over hebben, stel deze gerust via bijvoorbeeld het contactformulier.

 

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Baby
Favorieten hierna te noemen: “de Ondernemer”, en een Wederpartij, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het plaatsen van
een bestelling gaat de wederpartij akkoord met de algemene voorwaarden.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Ondernemer, indien voor de uitvoering derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ondernemer en de Wederpartij zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 2 Prijzen en verzendkosten
1. Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product
waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en prijzen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3. De in vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
4. De prijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten
5. Tenzij anders vermeld bedragen de verzendkosten voor verzending binnen Nederland:
– brievenbuspakje tot € 50 -> € 1,95
– pakketbestelling tot € 50 -> € 3,95
– bestelling boven € 50 – geen verzendkosten
voor verzending naar België:
– brievenbuspakje tot € 50 -> € 3,95
– pakketbestelling tot € 50 -> € 5,95
– bestelling boven € 50 – geen verzendkosten

Artikel 3 Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (klik hier om te downloaden) of per email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 4 Levering(stermijn) en uitvoering overeenkomst
1. Levering vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt.
2. We streven er naar een bestelling binnen één à twee werkdagen verzonden te hebben. Mocht
een artikel niet op voorraad zijn dan nemen wij contact met de klant. Alle genoemde termijnen
blijven echter indicatief.
3. Aan de leveringsplicht van Ondernemer is voldaan indien product een keer is aangeboden. Bij
weigering acceptatie tijdens bezorging is het rapport van de vervoerder bewijs hiervan.
4. Indien Ondernemer gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Ondernemer kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet van Ondernemer kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op de
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding
overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade.

Artikel 6 Overmacht
1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst te annuleren.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
1. Betaling geschiedt vooraf door middel i-Deal, credicardbetaling, paypal, overmaking op de
bankrekening of via Afterpay.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Wederpartij van
rechtswege in verzuim.
3. Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Indien
de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat
moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Ondernemer echter hogere
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom
van Ondernemer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 9 Garanties
1. De door Ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik zijn bestemd.
2. De garantie is de garantie verstrekt door de producent indien het product niet door
Ondernemer is geproduceerd.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele gebreken dienen binnen twee dagen na ontdekking schriftelijk aan Ondernemer te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Ondernemer
in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
2.Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
4. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
6. Mocht de verpakking en/of het product tijdens transport beschadigd zijn, dan dient de
Wederpartij dit binnen 24 uur aan de Ondernemer te melden via mail met omschrijving en foto
van de beschadiging.

Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het
moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken. Hierbij zullen vertrouwelijke gegevens van Wederpartij nimmer zonder toestemming
aan derden worden verstrekt.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de Wederpartij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.